Transportation Clerk – Sunday thru Thursday (2:30 pm to 10:30 pm shift)